teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Riktlinjer för löpande potten (rev. 20-01-20)

1. Medel för språkgranskning av artiklar, maximalt 10 000 kr, kan sökas och fördelas löpande under året genom ordförande i Institutionsnämndens utskott för forskningsfrågor. 2. Medel för etikprövning kan sökas hos prefekt som fattar beslut löpande under året.

3. Institutionen utlyser vid fyra tillfällen per år (15 januari, 15 april, 15juni, 15 september och 15 november) medel i följande prioritetsordning för
a. deltagande med presentation vid konferenser
b. resor i samband med forskningssamarbeten och nätverksträffar
c. övriga kostnader i samband med publicering, samt språkgranskning av ansökningar
d. transkribering
d. övriga kostnader i samband med forskning (kan endast sökas på hösten under förutsättning att medel finns)

 • I förslaget till fördelning av medel ska institutionsnämnden beakta forskningsetiska aspekter, en  rättvis och jämlik fördelning (baserat på hur ofta den sökande erhållit medel de senaste två åren) och Högskolan Västs Riktlinjer för Hållbar utveckling och Mötes- och resepolicy. En enskild sökande kan enbart beviljas medel vartannat år för långväga flygresor utanför Europa.
 • För konferensdeltagande inom Sverige och de nordiska länderna maximalt
  10 000 kronor och maximalt 15 000 kronor för deltagande på konferenser i övriga delar av världen.
 • I regel kan endast en till två författare till samförfattade konferensbidrag få stöd. När det gäller långväga flygresor utanför Europa ges dock i regel medel till endast en deltagare.
 • För resor i samband med forskningssamarbete och nätverksträffar maximalt 5000 kronor inom Sverige och nordiska länder, maximalt 10 000 kronor för övriga delar av världen.
 • Det är möjligt att ansöka om bidrag till konferensresa innan abstrakt har accepteras, då kan ansökan  beviljas med villkoret att abstrakt accepteras.
 • Det är inte möjligt att retroaktivt erhålla medel för redan betald eller genomförd konferens, workshop, eller andra ändamål. Bokningar ska således äga rum efter att beslut fattats om medel.
 • Sökande ska inneha anställning om minst 50 procent vid Högskolan Väst.
 • I samband med ansökan ska en dialog med avdelningschef eller prefekt föras om hur ändamålet inverkar på och knyter an till högskolans verksamhet (utbildning och forskning). Om beloppet överskrider maximalt belopp måste också överskjutande summa förankras hos avdelningschef innan ansökan sänds in.
 • Prefekt beslutar om tilldelning av medel efter beredning av Institutionsnämndens utskott för forskningsfrågor.
Medel beviljas inte om ansökan är ofullständigt ifylld. Försent inkommen ansökan beaktas inte. Projekt som beviljas medel ska presenteras och rapporteras i Högskolan Västs namn.

Ansök om medel

Ansökningarna går till Henrik Lindeskog, som kan kontaktas vid eventuella förändringar eller justeringar av ansökningarna.    
Kontakt

Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen