teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Minska resandets negativa miljöpåverkan på klimat, biologisk mångfald samt ren luft och rent vatten

 • Aktiviteter: Nya miljö- och klimatmål för resande togs fram.
 • Resultat: Koldioxidutsläppen från resor minskade med 79 procent som en följd av covid19-pandemin.

Upphandling som bidrar till effektivare resursanvändning och ökad andel förnyelsebara alternativ

 • Aktiviteter: Nya mål för hållbar konsumtion togs fram. Den nya inköpsorganisationen infördes och utsedda inköpare fick utbildning där ett avsnitt kring att ställa hållbarhetskrav vid upphandling ingick.
 • Resultat: Miljökrav ställs i stor utsträckning i de större upphandlingar som följs upp, men det saknas verktyg för systematisk uppföljning. Andelen miljökrav är liten vid direktupphandling.

Minska energiförbrukning och öka andel förnybar energi

 • Aktiviteter: Under 2020 har en arbetsgrupp kopplad till campusutveckling träffats regelbundet för att ta fram konkreta projekt som syftar till att minska högskolans negativa miljöpåverkan. Särskilt fokus har legat på att i samverkan med fastighetsägaren effektivisera högskolans energianvändning.
 • Resultat: Minskning av förbrukade kWh jämfört med 2019, vilket främst beror på minskad närvaro av studenter och personal på campus till följd av covid19-pandemin. Nära 100% förnyelsebar energi.

Minska avfall och öka återvinning

 • Aktiviteter: Nya mål för cirkulär materialanvändning och avfallshantering togs fram under året. Ny rutin för registrering av farligt avfall infördes under året till följd av införandet av det nationella avfallsregistret för farligt avfall.
 • Resultat: Det finns en bra grundstruktur med inarbetade rutiner, men det saknas verktyg för att bedöma måluppfyllelse. En del avvikelser rapporterades under året.

Forskning: integrera hållbar utveckling

 • Aktiviteter: Nya hållbarhets- och klimatmål för forskning togs fram under året. Högskolans forskningsmiljöer genomförde olika aktiviteter kopplat till hållbar utveckling och Agenda 2030. Till exempel har KK-miljön Primus anordnat seminarier med syfte att stärka hållbarhetsperspektivet i miljöns forskning i produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande. Under året anordnade Centrum för hållbar utveckling/Mångfaldscentrum två science shops kring hållbar utveckling, där den ena handlade om hållbar landsbygdsutveckling, med särskilt fokus på skog.
 • Resultat: Jämfört med 2019 minskade den vetenskapliga publikationerna inom området hållbar utveckling i Web och Science och Scopus något under året och majoriteten av dessa berörde till skillnad från föregående år social hållbarhet. 

Utbildning: integrera ekologisk hållbar utveckling

 • Aktiviteter: Under året utformades nya strategiska mål för integrering av hållbar utveckling i utbildning för 2021-2023.
 • Resultat: I den årliga kvalitetsuppföljningen av utbildning gjorde samtliga institutionsnämnder bedömningen att utbildningarna uppfyller krav på lärandemål kring ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Förbättringsområden som pekas ut är bland annat kompetensutveckling kring lärande för hållbar utveckling, att stärka integrering av någon av de tre hållbarhetsdimensionerna i vissa program, samt att i lärandemålen tydligare lyfta fram de hållbarhetsinslag som redan finns i programmen. Inom ingenjörsvetenskap gjordes satsningar på nya utbildningar och inslag i utbildningar kopplat till elektrifiering av transporter.
Kontakt

Senast uppdaterad av Hanna Stafhammar Kjellgren
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen