teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Utifrån den högskoleövergripande planen skall respektive arbetsenhet (det vill säga respektive  institution, förvaltning och bibliotek) ta fram lokala åtgärdsplaner, enligt modellen för aktiva åtgärder. Utifrån att ha undersökt och analyserat tillståndet i sin verksamhet skall respektive arbetsenhet och arbetsenhetschef årligen upprätta en handlingsplan för lika villkor med tidsbestämda insatser och åtgärder som sedan skall genomföras. Respektive arbetsenhetschef ansvarar också för att vid årets slut, i samband med övrig årsredovisning, följa upp och utvärdera arbetet med lika villkor samt rapportera det till Samordningsgruppen för lika villkor.

Läs mer i riktlinjen för hur högskolan arbetar för förebygga och åtgärda diskriminering samt kränkande särbehandling.

Högskolans ansvar i rollen som arbetsgivare och utbildningsanordnare (chefers ansvar)

Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans arbetsmiljöarbete där lika villkor och arbetet med att motverka och hantera diskriminering ingår. Prefekter, högskoledirektör, bibliotekschef samt avdelningschefer för arbetsenheter och avdelningar har det direkta arbetsmiljöansvaret inom sina respektive institutioner/avdelningar (delegerat från rektor) för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling. Ansvariga chefer har vidare en skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid misstanke om sexuella trakasserier och trakasserier.

Medarbetares och studenters ansvar

Varje medarbetare och student vid Högskolan Väst har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor, studenter, studentkollegor och anställda vid högskolan förebygga att diskriminering och kränkande särbehandling uppstår. Detta genom att respektfullt bemöta varandra och verka för en miljö fri från diskriminering. Genom att påtala eventuella missförhållanden som kommer till din kännedom tar du ansvar för detta.

Till strategin för Hållbar utveckling - där Lika villkor ingår.

Senast uppdaterad av Beatrice Löfström
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen