teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Vad är jämställdhetsintegrering och varför ska Högskolan Väst arbeta med det?

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga politiska strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och för att uppnå ett jämställt samhälle. De jämställdhetspolitiska målen bygger på FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).

Det övergripande målet med Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Till skillnad från tidigare jämställdhetsinsatser, som ofta varit tidsavgränsade och endast berört delar av en verksamhet, är syftet med detta initiativ att utveckla former som systematiskt införlivar jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla delar av verksamheten.

Eftersom jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet integreras i hela verksamheten. Syftet med jämställdhetsintegrering är att motverka att arbetet med frågorna hamnar i skymundan och bedrivs som en sidoverksamhet, utan istället är en del av det dagliga arbetet och utförs av medarbetarna i verksamheten.

För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition som råder i jämställdhetsarbete generellt sett, och som också rekommenderas av Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Läs mer om intersektionalitet


Planen och prioriterade områden

Planen är en inriktningsplan, vilket innebär att den ska kompletteras och revideras i takt med att arbetet fortskrider och vårt behov och möjligheter blir tydligare.

Plan för jämställdhetsintegrering på Högskolan Väst 2021-2023

Regeringen har i sin satsning särskilt pekat ut tre prioriterade områden för högskolor och universitet att arbeta med:

  • Ojämställda karriärvägar inom akademin
  • Behovet av att motverka könsbundna studieval
  • Förbättra kvinnor och mäns genomströmning i utbildningen
Samtliga arbetsenheter på högskolan är involverade i att identifiera satsningar och deltar i högskolans arbete med jämställdhetsintegrering. Arbetet involverar också samverkande aktörer i samhället, särskilt de arbetsgivare högskolan samverkar med. 

Initialt planeras fyra pilotinsatser inom tre av våra grundutbildningar samt en inom forskarutbildningen. Syftet är att kunna dra lärdomar som sedan ska ligga till grund för generalla strategier och arbetssätt på läroästet.
Läs mer om våra piloter


Redovisning av resultat utifrån planen ska ske i högskolans årsredovisning för 2021-2023. 

Rapporter

 (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016)
(Bondestam & Grip, 2016)
(Universitetskanslerämbetet, 2016)
 (Nationella sekretariatet för genusforskning)

Nyhetsartiklar


Debattartiklar
GP - 1 december 2020: 

Kontakt

Senast uppdaterad av Beatrice Löfström
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen