teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Lokala problem har identifierats inom varje problemområde och ett antal aktiviteter föreslås, som pilotprojekten och övriga arbetsenheter kan fokusera på i arbetet med jämställdhetsintegreringen. (Läs mer om bakgrund och analys av dessa områden i planen). De pilotprojekt som kommer att genomföras ska dokumenteras så att erfarenheterna från dessa kan användas på ett systematiskt sätt i fortsatt JIHU-arbete, och därmed komma hela organisationen till godo. 

Inom de två problemområdena könsbundna studieval och genomströmning har fyra lokala områden att arbeta vidare med identifierats. Dessa är:

Utbildningens innehåll – här handlar det om att föra in jämställdhetsperspektivet i utbildningsprogram och kurser - i form av litteratur, föreläsningar, övningar och examinationsuppgifter, i de kvalitetssystem som reglerar utbildning samt tydliggöra perspektivet i lokala examensmål och i program- och kursutvärderingssystemet. Det handlar också om att utveckla rutiner för att beakta perspektivet i presentation och kommunikation av utbildningarna, vilket alla pilotprojekt kommer att arbeta med.  

Utbildningens utformning – innebär generellt att utveckla jämställda undervisningsmetoder för inkluderande studiemiljöer. Den kunskapssyn som förmedlas, de pedagogiska metoder som används och de relationer som skapas i klassrummet spelar stor roll för studenters möjlighet att tillgodogöra sig utbildning och känna tillhörighet till valda kunskapsområden. 

Kompetensmässiga förutsättningar för högskolans personal – handlar om att utveckla stödstrukturer inom och utanför högskolan (samverkanspartners) för att kunna arbeta med problemområdena och stötta pilotprojekten i implementeringen av insatser. Det handlar också om att systematiskt tillvarata och vidmakthålla intern kompetens på området. En poänggivande högskolepedagogisk kurs i normmedveten pedagogik har utvecklats för att stärka chefers och medarbetares kompetens inom området. Att utveckla introduktions- och chefsprogram samt kommunikationsstöd för olika personalgrupper är ytterligare exempel på åtgärder som kommer att vidtas.

Samverkan med arbetsgivare – innebär att högskolan och externa partners samverkar kring jämställdhetsperspektivet genom att exempelvis utveckla handledarutbildning, studenters blivande arbetsmiljöer, erbjuda kunskapsstöd kring frågan samt skapa former för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ett exempel på planerade åtgärder är en gemensam workshop för bl. a högskolans medarbetare – kommunikatörer, studievägledare, programansvariga - och externa partners, kring vilka bilder av yrken som förmedlas i intern och extern kommunikation.  

För problemområdet karriärvägar kommer initiala insatser att fokusera på forskarutbildningen, och i förlängningen forskningsmiljöer, där följande områden kommer att granskas och bearbetas:

Styrdokument för forskarutbildningen - föra in jämställdhetsperspektiv i de kvalitetssystem som reglerar utbildning och som används av forsknings- och utbildningsnämnden, samt granskning av andra styrdokument som rör forskarutbildningen. Rutiner och praxis vid meritering ska också granskas och jämställdhetsperspektivet ska bland annat föras in i karriärplanering och medarbetarsamtal.

Kollegial miljö inom forskarutbildningen – granska föreställningar och normer som kan skapa informella sociala strukturer, vilket inverkar på organiseringen av det vardagliga akademiska arbetet och interna relationer. 

Pilotsatsningar

Under första programperioden gjordes satsningar inom följande utbildningar:

Senast uppdaterad av Beatrice Löfström
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen