teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Kartläggning av jämställdhet

Organisationen bör skapa en systematik för kontinuerlig kartläggning av jämställdhet rörande arbetsvillkor och processer i organisationen. Representant/-er för Samordningsgruppen för lika villkor och jämställdhetsintegrering bör systematiskt inkluderas i verksamhets- och budgetplanering.

Aktiviteter

 • Kontinuerlig kartläggning av jämställdhet rörande arbetsvillkor och processer (Arbetsenheter och Förvaltning/HR/Samordningsfunktion )
 • Inkludera representant/-er för organisationens jämställdhetsarbete i verksamhets (som planering, dialog och uppföljningsarbete)- och budgetarbete (Förvaltning/HR/Samordningsfunktion)

Jämställd forskning och forskarutbildning

För att säkerställa jämställda villkor för forskning, forskarstuderande och forskningsmiljöer bör organisationen utveckla en specifik handlingsplan för forskningsrelaterade verksamheter. Den bör inriktas mot att identifiera, och vid behov åtgärda, villkor för att öka forskning och andra forskningsaktiviteter inom jämställdhetsområdet, att skapa och upprätthålla jämställda forskningsmiljöer och forskningsgrupper, samt för att initiera forskningssamverkan med omgivande samhälle i syfte att lösa konkreta jämställdhetsutmaningar i samhället.

Aktiviteter

 • Utveckla strategisk handlingsplan för att säkra jämställdhet inom all forskningsverksamhet (Vice rektor forskning och forskningsmiljöer)
 • Inkludera jämställdhet i lärosätets AIL-strategi (Vice rektor AIL)
 • Utveckla forskning kring jämställdhet och lika villkor, inkluderande såväl interna som externa förhållanden (Vice rektor forskning och forskningsmiljöer)
 • Finansiera intern forskning i relation till resultat från Genusprogrammets enkät (Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin)
   

Jämställd rekrytering, meritering och resursfördelning

För att säkerställa att rekrytering, meritering och resursfördelning är jämställda bör alla resursfördelningsprocesser kartläggas, jämställdhetsgranskas och vid behov revideras. Det gäller exempelvis lönesättning, tjänsteplanering/arbetsfördelning, meriteringsmedel, interna och externa forskningsmedel. Det kräver i sin tur att bedömningskompetens utvecklas i relevanta processer för att undvika partiskhet, vilket även bör gälla som ett krav på externa granskare och bedömare. För att nå rättvisa och jämställdhet ifråga om fördelning av högskolegemensamma resurser bör allt budgetarbete jämställdhetsgranskas och vid behov revideras.

Aktiviteter

 • Kartlägga och vid behov justera val-, rekryterings- och meriteringsprocesser samt säkerställa att anlitade bedömare har jämställdhetskompetens (Arbetsenheter, anställningsnämnd och HR för stödprocesser)
 • Granskning och åtgärder för att säkra jämställda löner, arbetsfördelning och övrig resursfördelning (Arbetsenheter, HR för stödprocesser)
 • Kontinuerlig granskning, och vid behov revidering, av allt budgetarbete (Arbetsenheter och ekonomiavdelningen)
   

Jämställd och inkluderande arbets- och studiemiljö

Organisationen bör identifiera och tillämpa relevanta metoder för att förändra informella sociala processer och mekanismer som bidrar till att upprätthålla ojämställdhet/ojämlikhet ifråga om arbets- och studiemiljö - exempelvis representation i styrande och beslutande organ, kollegiala relationer, bemötande, beroende och lojalitetsstrukturer, tystnadkultur etc., för att realisera en hållbar social inkludering.

Aktiviteter

 • Identifiera och systematiskt tillämpa metoder för att motverka informella sociala processer som skapar och upprätthåller omotiverade beroendeförhållanden, ojämställdhet och ojämlikhet (Arbetsenheter, HR för stödprocesser)
 • Etablera rutiner som säkrar jämställda möjligheter att utöva omsorgsarbete på arbetsplatsen och i hemmet (HR)
 • Analysera och åtgärda risker för sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet (Arbetsenheter, HR för stödprocesser)
 • Utveckla socialt inkluderande undervisningsmetoder (Institutioner)
 • Säkra studentinflytande i pedagogiskt utvecklingsarbete (Institutioner)
  Fortsatta och kompletterande insatser av följande delområden

Jämställda lednings, styrnings- och stödsystem

Systematisk granskning av lednings-, styrnings- och stödprocesser för att säkra att alla är jämställdhetsintegrerade. Inkluderande exempelvis rutiner, riktlinjer, kvalitetssystem, anställningsordningar gällande både kollegie- och linjestruktur.

Aktiviteter

 • Etablera rutiner för kontinuerlig granskning för att säkra jämställdhetsperspektiv i centrala lednings-, styrnings- och stödprocesser (Förvaltning/HR/samordningsgrupp)
 • Jämställdhetsanalys, och vid behov åtgärder, rörande representation i och villkor för arbete alla styrande och beslutande organ (Förvaltning/HR/Akademi och ledningsstöd)

Jämställdhet inom kommunikation och information

Systematisk genomgång av rutiner, riktlinjer och förhållningssätt för att säkra jämställdhetsintegrering bör ske kontinuerligt. Intern och extern kommunikation bör jämställdhetsäkras, och behov av kompetensutveckling för berörda behöver identifieras.

Aktiviteter

 • Utveckla riktlinjer och rutiner för jämställdhetsperspektiv inom kommunikation och information (KIR)
 • Kontinuerligt kompetensutveckla berörd personal (HR/KIR)

Jämställdhetskompetens

För att stärka kompentens inom jämställdhetsområdet bör inslag av genus/normkompetens införas systematiskt i alla utbildningsprogram och relevanta kurser. Fortsatt kompetensutveckling för chefer, förvaltningspersonal, forskare/handledare, doktorander och nämndrepresentanter, med inriktning mot respektive ansvarsområde, bör erbjudas kontinuerligt. Kursen Normkritiska perspektiv inom högre utbildning, eller en motsvarande kurs som omfattar alla hållbarhetsaspekter, behöver bli mer omfattande så att tillräcklig teoretisk och pedagogisk kompetens hinner utvecklas. Utveckla en sammanhållen strategi för samverkan med lärosätets partners kring exempelvis yrkesval, kompetensutveckling, uppdragsutbildning för att främja en jämställd arbetsmiljö och arbetsförhållanden för såväl studenter som yrkesverksamma, och i förlängningen bidra till en mer jämställd arbetsmarknad.

Aktiviteter


 • Systematisk granska och vid behov inkludera jämställdhet i alla utbildningsprogram och kurser (Institutioner/prefekter/programansvariga och FUN/institutionsnämnder)
 • Etablera rutiner för kontinuerlig introduktions- och kompetensutveckling kring jämställdhet för alla personalkategorier (Förvaltningen/HR och SoB)
 • Komplettera befintlig kurs i normkritisk pedagogik inom högskolepedagogiken med en kurs i hållbarhet, i enlighet med definitionen i lärosätets hållbarhetsplan (SoB)
 • Utveckla och stärka Mångfalds/hållbarhetscentrum som stöd för kunskapsbildning och -spridning inom området
 • Utveckla former för att systematiskt tillvarata och vidmakthålla intern kompetens på området (Alla arbetsenheter)
 • Kontinuerligt arrangera interna seminarier/konferenser kring jämställdhetsarbete (Förvaltning/HR)
 • Utveckla former för kontinuerligt samverkan kring jämställdhet med samverkansparter, inkluderande bl. a studievägledning, VFU och handledarutbildning (Alla arbetsenheter)
Områdena ovan är integrerade i handlingsplanen för hållbar utveckling under respektive rubriker målområde 1 utbildning, målområde 2 forskning samt prioriterat tvärområde jämställdhetsintegrering (med fokus på de verksamhetsprocesser och stödstrukturer som finns behov av i arbetet). I detta underlag används en mer tematiskt indelning utifrån jämställdhetsproblem definierade av Samordningsgruppen, men alla områden fångas upp i handlingsplanen. Här i bilagan ges också förslag på aktiviteter.
Kontakt

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen